Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de Site.
Actiever.nl: De website www.actiever.nl oftewel Actiever
Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van / via de Site aangeboden diensten.

Artikel 2 Doel en kosten
Actiever.nl bestaat uit een CV- en vacaturebank alsmede een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over o.a. de arbeidsmarkt. Het gebruik van de website is gratis voor werknemer en werkgever.

Artikel 3 Dienstverlening door Actiever.nl
Door het plaatsen van een vacature of een CV op de Actiever wordt er door Actiever niet automatisch actief voor u bemiddeld.

Artikel 4 Websites derden
Op de website zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Actiever.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5 Gebruik
Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
Het gebruik van de Site door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico. Actiever is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
Het is Gebruiker niet toegestaan de site Actiever.nl of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Zo zal Gebruiker de CV- en vacaturebank en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van CV’s respectievelijk vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van het doen van een sollicitatie of werving van personeel.

Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Actiever.nl en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:

Het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie.
Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties.
Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
Het doen van specifieke reclame-uitingen.
Het doen van politieke uitlatingen.
Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
Het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de Actiever.nl c.q. het hinderen van de werking van de Actiever.nl.

Artikel 6 Privacy
Gebruiker is zich ervan bewust dat Actiever.nl persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens en het Privacy Statement.

Artikel 7 Wet gelijke behandeling
Indien Actiever.nl constateert dat in een op Actiever.nl geplaatste vacature zonder nadere en deugdelijke motivatie een eis/voorkeur in strijd met de Wet gelijke behandeling is gesteld, zoals bijv. een leeftijdseis of een voorkeur voor geslacht of etniciteit/afkomst, zal de vacature worden verwijderd respectievelijk op inactief worden gezet. Actiever.nl meldt dit per e-mail aan de verantwoordelijke Gebruiker, die in de gelegenheid wordt gesteld om de eis binnen 5 werkdagen nader te motiveren dan wel te verwijderen. Een gegeven toelichting zal Actiever.nl slechts marginaal kunnen toetsen. Actiever.nl is daarom niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de motivering. Als Gebruiker de vacature niet binnen de gestelde termijn heeft aangepast, zal Actiever.nl de vacature van Actiever.nl verwijderen.
Een Gebruiker die een vacature als bedoeld in het eerste lid opmerkt, wordt verzocht dit per e-mail te melden bij Actiever.nl. Actiever.nl zal dan actie ondernemen zoals hiervoor omschreven.

Artikel 8 Taal
Om de inhoud van de vacaturetekst op bovengenoemde zaken te kunnen controleren, zullen de vacatures en/of CV’s die Gebruiker invoert, zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

Artikel 9 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf van Actiever.nl, exclusief omzetbelasting, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 10 Reclame
Reeds aangeschafte credits, waarmee onder meer vacatures kunnen worden geplaatst kunnen en zullen niet worden teruggenomen om welke reden dan ook. Restitutie op wat voor wijze dan ook, is in deze dan ook niet mogelijk.

Artikel 11 Uitsluiting
Actiever.nl gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een CV of vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:

Er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via Actiever.nl aangeboden faciliteiten.
Er sprake is van vacatures vanuit de (enigzins) erotische sfeer.
Er sprake is van grof taalgebruik.
Actiever.nl ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.
Eventueel aangeschafte credits zullen bij uitsluiting niet worden gerestitueerd. Indien daarvoor aanleiding is, zal Actiever.nl ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 12 Onderhoud/Storingen
Actiever.nl spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de Site te verschaffen. Actiever.nl kan (onderdelen van) Actiever.nl echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Actiever.nl zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
Actiever.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de website.

Artikel 13 Wijziging dienstverlening
Actiever.nl mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de website aanbiedt. Actiever.nl zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
Actiever.nl mag, indien dit bij inschrijving hebben aangegeven, per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de website of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 14 Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website Actiever.nl, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Actiever.nl geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij Actiever.nl, tenzij anders is aangegeven.

Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de wesite te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van Actiever.nl heeft verkregen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
Actiever.nl is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de website Actiever.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Actiever.nl of haar medewerkers.
De informatie op de website Actiever.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Actiever.nl raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 16 Algemeen
Door het gebruik van de website Actiever.nl gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement.
Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze Algemene Voorwaarden opnieuw te accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt kenbaar gemaakt bij het inloggen op de website Actiever.nl en zo mogelijk via een e-mailbericht als bedoeld in artikel 11 lid 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.
Artikel 17 Klachten

Bij klachten over de dienstverlening door Actiever.nl, waaronder ook de website Actiever.nl wordt aangemerkt, dient u deze allereerst via het contactformulier kenbaar te maken